Centrum BOZP a požární ochrana v Praze

Bezpečnost práce a požární ochrana


BOZP a PO

BOZP - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při výkonu jakékoli práce, je nutné dodržovat nejen správný postup, ale především vlastní bezpečnost a ochranu zdraví. Proto je dle platného zákona ZP § 103 odst. 2 a 3) ČR nutné projít při vstupu do nového zaměstnání kompletním školením BOZP.

Bohužel, ne vždy se tak děje. Proto je nutné opravdu nepodceňovat a v potřebné míře se ji věnovat. Nejenže se zaměstnanci, ale i majitel firmy může tímto vyhnout nepříjemným následkům z důvodu neznalosti v oblasti BOZP, čímž pak dochází k pracovním úrazům, které mohou mít následky na celý život.

PO - Požární ochrana

Neméně důležitá je i požární ochrana zejména v zaměstnání, kde při zanedbání správné prevence, kontroly a školení může vést nejen ke ztrátě majetku, ale bohužel i zdraví Vás nebo Vašich blízkých či zaměstnanců.

Naši specialisté se nejčastěji setkávají se zaměstnanci, kteří nejsou dostatečně informování a proškolení, tudíž často sami porušují pravidla v oblasti PO. Proto dbejte na nejen na správnou prevenci ve formě školení, ale především nepodceňujte kontrolu PO, aby pak nedocházelo například k uzamčeným únikovým dveřím nebo dokonce k vypršení platnosti hasícího přístroje po revizi.

Jakými zákony a vyhlášky se v oblasti BOZP a PO řídit?

Zákony a vyhlášky České republiky v oblasti BOZP a PO jsou neúprosné. Ať už jste právnická osoba nebo podnikatel, tak či tak se musíte řídit veškerými stanovenými nařízeními dle zákona 309/2006 Sb. Avšak vyznat se v této problematice a dodržovat podmínky pro BOZP a PO je velmi obtížné, proto si zejména firmy najímají naše specialisty v oblasti BOZP a PO, kteří mají potřebné znalosti a odborné vzdělání v této problematice, zajistí tak vše potřebné za Vás.

Vyhnete se tak hrozícím sankcím z kontrolních orgánů za porušení stanovených nařízení, ale především předejdete nemalým ztrátám, a to z hlediska úrazů Vás a Vašich zaměstnanců, tak poškozeného majetku.

Dokumentace BOZP a PO

Dokumentace BOZP obsahuje zejména posouzení pracovních rizik, organizační směrnice pro řízení BOZP, firemní předpisy, postupy, pokyny a především směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, pro práce zakázané ženám a mladistvým nebo ruční manipulaci s břemeny, také směrnice pro práce ve výškách, pro poskytování ochranných nápojů či zajišťování první pomoci. Velmi důležité je i zařazení prací do kategorií, vedení záznamů o úrazech, vedení knihy a další zákonem dané stanovy č. 309/2006 Sb., § 15 v oblasti BOZP.

Dokumentace Po obsahuje především označení únikových východu, začlenění činností dle míry požárního nebezpečí, požární řád, organizační směrnice k zabezpečení PO, požární evakuační plán, řád ohlašovny požáru, požární knihu aj.

Vzhledem k tomu, že se zákony a vyhlášky ČR velmi často mění, je nezbytně nutné, aby se tomuto odvětví podrobně věnoval odborný pracovník. Nechcete-li přijímat další osobu do zaměstnaneckého poměru, kontaktujte naše odborně vyškolené specialisty, kteří zařídí kompletní dokumentaci, navrhnou Vám to nejlepší řešení a tím ochrání nejen Vás a zaměstnance, ale i Váš majetek.

Našim hlavním úkolem je poskytnou firmám jistotu v dokonalém zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a požární ochrany při práci dle platných zákonů.

Profesionální zajištění BOZP a PO

Poskytneme Vám profesionální vedení dokumentace a pravidelné školení s odborným poradenství a dohledem pro účely:

  • Prevence rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany.
  • Potřebné komplexní školení v oblasti BOZP a PO.
  • Profesionální a odborné zastoupení Vaší firmy při kontrolách ze státních orgánů.
  • Potřebné stanovení podmínek zajistíme s příslušným opatřením pro práci se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru.
  • Pomůžeme Vám v šetření pracovních úrazů a sepisování záznamů o úrazech.
  • Pravidelné kontroly na pracovištích v oblasti BOZP a Po včetně vyhotoveného zápisu z kontroly a návrhů k odstraněn zjištěných nedostatků.
  • Posouzení a zpracovaní kompletní dokumentace BOZP a PO

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP a PO

Základem povinností každého zaměstnavatele je organizování pravidelných školení v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a Požární ochrany.

Jak jsme již zmínili naše akciová společnost Energom Projekty, a.s. je přímo Centrem bezpečnosti práce a požární ochrany, proto naši profesionálně vyškolení specialisté organizují a odborně vedou kompletní školení v oblasti BOZP a PO. Velmi dobře také známe a víme naprosto přesně vše o nově provedených úpravách v zákonech i těch, které upraveny teprve budou, tudíž naši klienti i Vy jako náš objednatel budete informování s dostatečným předstihem.

Jste připraveni na neohlášenou kontrolu z příslušných kontrolních orgánů BOZP a PO?

S našimi profesionálně vyškolenými specialisty v oblasti prevence komplexních služeb BOZP a PO, budete při neohlášených návštěvách státních kontrolních orgánu VŽDY SPRÁVNĚ PŘIPRAVENI.

Rádi Vás zastoupíme a svou práci si u kontrol obhájíme.

Kontakt

ENERGOM Projekty, a.s. Centrum bezpečnosti práce a požární ochrany.

Tel. kontakt : +420 777 929 770

Email: info@energom.cz

IČ: 29001838

DIČ: CZ29001838

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace